Skip navigation

Topic: Glorifying Jesus, the Son of Man
Text: John 12:20-33

Introduction: Sa Ebanghelyong atin pong natunghayan, matatagpuan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, “Dumating na ang takdang oras upang parangalan ang Anak ng Tao” (Juan 12:23). Ang aking katanungan: Paano natin mapararangalan si Hesus, ang Anak ng Tao (How to Glorify Jesus, the Son of Man)?

I – To Glorify Jesus, the Son of Man
– Upang Mapararangalan si Hesus, ang Anak ng Tao

1. Those who serve the Lord will follow Him
– Sumunod sa Kanya ang sinumang maglilingkod sa Panginoon (John 12:24-26)

Sa madaling wika, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, kinakailangang sumunod sa Kanya. Iwaksi natin ang ating mga personal na buhay.

2. The Voice of God was for our benefit
– Dahil sa atin ay ipinarinig Niya ang Tinig ng Diyos (John 12:27-30)

That voice people heard is God’s Audible Voice who saying, “I have glorified it, and will glorify it again (Pinarangalan ko na ito, at muli kong pararangalan)” (John 12:30). Sa madaling wika, pinarangalan na ng Diyos ang pangalan Niya, at muling pararangalan ng Diyos ang Kanyang pangalan.

And finally…

3. He will draw all people by Christ Himself when He will lifted up from the earth
– Lahat ng tao ay sa Kanya ilalapit kapag Siya’y maitaas na (John 12:31-33)

Ang ibig sabihin ng winika ni Hesus, ipakikilala Niya kung paano Siya magadranas ng pagdurusa sa Krus ng Kalbaryo. Wika ng sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Corinto, “Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila” (2 Corinto 5:15).

Conclusion: Kaya dapat nating parangalan ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating pagninilay at paglalakbay sa mga dinanas Niya.

#RYflections
#GlorifyJesusTheSonOfMan

Advertisements

El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Inc. is now on its 32nd year anniversary of Faith, Love, and Unity which established since 1984.

The powerful works of God continuously proclaim through DWXI 1314 kHz AM radio station and its mass and healing rally wherever they are.

Recently, in July, 2016, Delta Broadcasting System, Inc. (DBS), the media company of El Shaddai, which operates DWXI 1314 kHz AM radio station, will conducted the test broadcast of Channel 35, at this moment, it operates in low signal.

 

 

 

Vodpod videos no longer available.

Vodpod videos no longer available.

Vodpod videos no longer available.

Vodpod videos no longer available.

Vodpod videos no longer available.

more about "REX JONAS AND RYAN IN TALENT", posted with vodpod

Vodpod videos no longer available.

Vodpod videos no longer available.

In Luke 2:10-11,the angel of the Lord said to the shepherds on the flock,”Do not be afraid, I bring you the good news of great joy…Today in the town of David a Savior has been born to you, Christ the Lord.”

First Christmas in Bethlehem is a joyful event during that time,when Jesus was born in a cold manger in Bethlehem by Blessed Virgin Mary.

In the present time, many of us are asking that where is Santa. They don’t know that Santa Claus is God’s instrument alone.

The Gift of Miracle Love this season of Christmas is a sharing of love between God and the Nation.

Nations of God,not only in the Philippines but all over the world, wake up for the truth, this season, our God is always here into our hearts.

I pray that this Christmas, let us asked the Lord to renew the face of the earth in this nation to renew the thoughts of the government.

As the book of the prophet Isaiah,”For to us a child was born, to us a son is given and the government will be on his shoulders and he will be called, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace.”(Isaiah 9:6).

A Blessed Christmas and Happy and Prosperous New Year to all of you!!